Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemene voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van diensten door Rijschool Nance gevestigd te Hoofddorp, Albergerbos 114. Het volgen van rijlessen geldt als acceptatie van de voorwaarden van “Rijschool Nance”. 1.2 Bijzondere van de voorwaarden van “Rijschool

Artikel 2 Instructie

2.1 “Rijschool Nance” zorgt ervoor dat rijles wordt gegeven door instructeurs / instructrices die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). 2.2 “Rijschool Nance” zal er eveneens voor zorgdragen dat de leerling(e), verder te noemen leerling, zoveel mogelijk les krijgt van dezelfde instructeur/instructrice. 2.3 De overeengekomen lestijd zal volledig worden benut voor rij – en lesinstructie, tenzij: “Rijschool Nance” of leerling hiervan wenst af te wijken. Indien zodanige onvoorziene omstandigheid zich voordoet, is “Rijschool Nance” niet gehouden het lesgeld aan de leerling te restitueren. 2.4 Het overeengekomen lesplan zal tot aan het einde worden nagekomen, tenzij “Rijschool Nance” of leerling hiervan wenst af te wijken. 2.5 De leerling dient alle aanwijzingen van de rijinstructeur (trice) tijdens de rijlessen op te volgen.

Artikel 3 Hetzelfde type motorvoertuig

De leerling die via “Rijschool Nance” het examen heeft aangevraagd, zal op de datum en de tijd waartegen deze is opgeroepen door de daartoe bevoegde instantie, de beschikking hebben over hetzelfde motorvoertuig, dan wel tenminste een motorvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type als waarin hij/zij rijles heeft genoten.

Artikel 4 Lesafspraak

De leerling dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor het houden van de rijles. Door “Rijschool Nance” wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen op het ophaaladres of zo dicht mogelijk daarbij (i.v.m. parkeerproblemen). De instructeur / trice zal, indien mogelijk, aanbellen of telefonisch contact zoeken. Indien hij/zij niet op de afgesproken datum, tijd en plaats aanwezig is, is hij gehouden het volledige lesgeld aan “Rijschool Nance” te voldoen, tenzij de leerling een dusdanige reden heeft dat hij niet vooraf had kunnen annuleren (voor voorwaarden: zie artikelen 5.2 of 6.2).

Artikel 5 Annulering door leerling

5.1 Leerling kan kosteloos een losse rijles tenminste 3 volle werkdagen voor de afspraak
annuleren. Bij annulering door leerling van complete opleidingen (opleidingen waarbij alle
rij- en of theorielessen inclusief de examens reeds vaststaan) en examens, zal de volgende
annuleringsstaffel , in % van totaalbedrag , gehanteerd worden:
Binnen 4 weken: kosteloos
Binnen 3 weken: 50 %
Binnen 2 weken: 75 %
Binnen 1 week : 100 %
Uitzondering voorwaarden annulering:
5.2 In geval van overlijden van een familielid (tot en met de eerste graad) en de begrafenis of
crematie nog niet heeft plaatsgevonden of plaats zal vinden op de rijlesdag. Er dient wel een
(kopie) rouwkaart of rouwadvertentie overlegd worden.
5.3 Er is sprake van een niet aan leerling toe te rekenen dringende reden, waardoor van de
leerling niet kan worden verwacht dat hij de rijles kan volgen. Dit wordt door “Rijschool
Nance” beoordeeld. In de gevallen, genoemd in artikelen 5.2 en 5.3, zal “Rijschool Nance” er
voor zorgdragen het gemiste aantal rijlessen zoveel mogelijk opnieuw in te plannen. Dit zal
kunnen betekenen, dat dit bij een andere instructeur zou kunnen gebeuren.
Wijze van afzegging:
5.4 Dit kan telefonisch, per e-mail of per whats-app bericht. E-mails die na sluitingstijd van
het kantoor door “Rijschool Nance” worden ontvangen, vallen automatisch onder de volgende
werkdag. “Rijschool Nance” kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor het niet
ontvangen van een e-mail. Alleen e-mails met leesbevestiging worden ontvankelijk verklaard.
Afmelden per e-mail op: nancyberthauer@gmail.com

Artikel 6 Beëindigen instructie

6.1 “Rijschool Nance” kan de lesinstructie beëindigen wegens dringende redenen, gelegen in
de persoon van de leerling en /of diens gedragingen, waardoor er niet van “Rijschool Nance”
kan worden verlangd dat de lesinstructie wordt voortgezet. Dit is ter beoordeling van de
instructeur.
6.2 “Rijschool Nance” is niet gehouden lesinstructie te geven wanneer het de instructeur/
docent blijkt dat de leerling vermoedelijk als gevolg van het gebruik van alcohol, medicijnen
of verdovende middelen of enige andere psychische oorzaak (zoals o.a. overspannenheid) niet
in staat is een motorvoertuig te besturen zonder de kans op schade en letsel aan zichzelf, de
instructeur of derden of kan deelnemen aan de cursus. Dit is ter beoordeling van de instructeur
/ docent. In de gevallen 6.1 en 6.1 is “Rijschool Nance” niet gehouden het resterende bedrag,
waarvoor nog geen tegenprestatie is verricht, aan de leerling te restitueren.
6.3 Het lesvoertuig is niet beschikbaar en er is ook geen gelijkwaardig lesvoertuig
beschikbaar.
6.4 De rijles wordt wegens slechte weersomstandigheden afgelast.
Bij 6.3 en 6.4 zal “Rijschool Nance” ervoor zorgdragen dat de rijles weer ingehaald kan
worden en zal de afgelaste rijles niet in rekening brengen.

Artikel 7 Aanvraag examen

7.1 “Rijschool Nance” zal binnen twee weken nadat de overeenstemming is bereikt en aan alle voorwaarden (ook medisch) is voldaan, het examen aanvragen of medewerking daaraan verlenen. 7.2 Indien het examen geen doorgang kan vinden wegens vakantie van de leerling omdat leerling verzuimd heeft zijn/haar vakantie bij aanvraag op te geven, draagt de leerling zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.

Artikel 8 Annulering examens

Een rijexamen kan worden geannuleerd in de volgende gevallen: 8.1 In geval van overlijden van een familielid (tot en met de eerste graad) en de begrafenis of crematie nog niet heeft plaatsgevonden of plaats zal vinden op de examendag. Er dient wel een (kopie) rouwkaart of rouwadvertentie overlegd worden. 8.2 Er is sprake van een niet aan leerling toe te rekenen dringende reden, waardoor er van leerling niet kan worden verwacht dat hij het examen kan afleggen. Dit is ter beoordeling aan de examinator en of instructeur / docent. Bij 8.1 en 8.2 zal “Rijschool Nance” ervoor zorgdragen, dat de leerling weer deel kan nemen aan een examen. 8.3 Het lesvoertuig is niet beschikbaar of er is geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar. 8.4 Het lesvoertuig wordt door examinator afgekeurd en er is geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar. 8.5 Indien het CBR het examen, het BNOR examen of de tussentijdse toets wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, dan kan de rijschool de leerling kosten in rekening brengen voor het opnieuw vastgestelde examen: Rijexamen categorie B: lesgeld van één rijles In geval van 8.3 t/m 8.5 zal “Rijschool Nance” de extra examenkosten dragen en ervoor zorgdragen, dat er een nieuw examen wordt aangevraagd.

Artikel 9 Weigering examens

“Rijschool Nance” is niet gehouden de leerling het examen te laten afnemen wanneer het de instructeur / docent en of examinator blijkt dat de leerling vermoedelijk als gevolg van het gebruik van alcohol, medicijnen of verdovende middelen of enige andere psychische oorzaak (zoals o.a. overspannenheid) niet in staat is een motorvoertuig te besturen zonder de kans op schade en letsel aan zichzelf, de instructeur / docent of derden of een theorie-examen te doen afleggen. Dit is ter beoordeling van de instructeur / docent en of examinator.

Artikel 10 Vakantie leerling

Indien rijlessen geen doorgang kunnen vinden, omdat de leerling heeft verzuimd zijn vakantie bij inplannen van rijlessen door te geven, zal de leerling zelf de hieruit voortvloeiende kosten dragen.

Artikel 11 Betaling

11.1 Betaling dient contant te geschieden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien contante betaling uitblijft, en “Rijschool Nance” een factuur dient te verzenden aan de leerling dan is “Rijschool Nance” gerechtigd om € 7,00 administratiekosten per les in rekening te brengen. Verder is “Rijschool Nance” gerechtigd om haar tarieven aan te passen in verband met marktwerking. Reeds overeengekomen afspraken worden door “Rijschool Nance” nagekomen, de tariefwijziging kan wel invloed hebben op deelbetalingen. 11.2 “Rijschool Nance” is gerechtigd, indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de wettelijk gestelde termijn door “Rijschool Nance” is ontvangen, de betaling als verzuim te beschouwen en aan de opdrachtgever een rente ad. 2,00 % per maand, berekend vanaf de dag van verzending van de facturen. 11.3 “Rijschool Nance” is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle (incasso)kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, bij uitblijven van betaling te vorderen. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 40,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. 11.4 Uit het enkele feit dat “Rijschool Nance” zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten. 11.5 Restitutie is niet mogelijk. Bij afname van een welk rijlespakket dan ook, lesuren en/of examens of theoriegelden welke niet zijn afgenomen, kunnen niet worden gerestitueerd.

Artikel 12 Vrijwaring

12.1 “Rijschool Nance” verplicht zich om een verzekering af te sluiten, waarbij de leerling is verzekerd tegen de geldelijke gevolgen van schade, geleden door derden als gevolg van aan en/of overrijding, zowel tijdens het volgen van rijlessen als het doen van rijexamen. Kleding en helmen worden niet vergoedt. 12.2 Geen dekking, volgend uit art. 12.1, wordt verleend indien de schade wordt veroorzaakt als gevolg van opzet of grove schuld van de leerling, dan wel als gevolg van het (inwendig) gebruik van alcohol, geneesmiddelen en/of andere (verdovende) middelen, die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. “Rijschool Nance” beperkt haar aansprakelijkheid ter zake uitdrukkelijk tot het bedrag, dat haar verzekeraar als schadevergoeding voor die gebeurtenis aan haar en/of die derden zal uitkeren. 12.3 “Rijschool Nance” kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade, geleden door leerling vanwege het niet doorgaan van rijlessen en of examens, buiten rijles- en examenkosten.

Artikel 13 Rijbevoegdheid leerling

Indien “Rijschool Nance” door de leerling geen kennis wordt gegeven en/of uit andere hoofde kennis draagt van enige gerechtelijke beperking, waardoor het de leerling verboden is een motorrijtuig te besturen, en “Rijschool Nance” aan de leerling toch rijles geeft, dan vrijwaart de leerling “Rijschool Nance” volledig voor alle gevolgen daarvan en zal de leerling aan “Rijschool Nance” haar eventueel als gevolg daarvan opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle voor “Rijschool Nance” en/of de instructeur daaruit voortvloeiende schade, hoe ook genaamd, op eerste verzoek van “Rijschool Nance” te vergoeden. Indien “Rijschool Nance” ondanks gerechtelijke beperkingen toch rijles geeft, dan wel mocht blijken dat de door de leerling bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave onjuist is, vrijwaart de leerling “Rijschool Nance” volledig en zal de leerling eventueel alle ter zake aan “Rijschool Nance” opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties voor zijn rekening nemen.

Artikel 14 Camerabeelden voor uw en onze veiligheid

Lesauto’s van “Rijschool Nance” kunnen zijn uitgerust met een dashcam of dualcam voor uw en onze veiligheid. De beelden en geluidsopnames die worden gemaakt tijdens de les zijn uitsluitend bedoelt voor veiligheidsdoeleinden. De beelden en geluidsopnames worden nooit aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk wordt geacht als hiervoor dringende juridische reden toe is. Beelden en geluidsopnames worden maximaal 3 dagen bewaard en worden nadien automatisch volledig en definitief gewist. Dit gebeurt door de zogenaamde ‘loop instelling’ wat inhoudt dat over de oudste opnames automatisch weer wordt opgenomen na 3 dagen